Bouwkundig opzichter…(hbo niveau, 2-jarig)

1.1 Algemeen


De cursus bestaat uit vier modulen en is bestemd voor diegenen, die als medewerker zelfstandig functioneren in de voorbereidend of uitvoerende bouwsector en de belast zijn met de voorbereiding, uitvoering of toezicht van bouwprojecten of zich daarin willen bekwamen.

 

De meeste vakken van iedere module worden op projectmatige wijze klassikaal dan wel in groepsverband aangeleerd.

 

Tevens is de modulaire structuur van deze cursus bij uitstek geschikt voor o.a. medewerkers van een architecten - of toezichthoudend bureau of instelling indien zij hun kennis op een bepaald vakgebied willen opfrissen of uitbreiden.

 

 

 

 

1.2 Het doel


De cursus heeft ten doel om mensen een bredere op de praktijkgerichte bouwkundige kennis bij te brengen op hbo – niveau en is gericht op het zelfstandig kunnen uitvoeren van controlerende en coördinerende taken bij

grote bouwwerken.

 

De modulaire cursus kan tevens beschouwd worden als een introductie voor de navolgende beroepsopleiding;

-          Bouwkundig architect

 

 

 

1.3 Toelating

 

Voor deelname aan deze cursus is een van de navolgende specifieke  vooropleiding vereist;

 

-          Aankomend Bouwkundig Opzichter Tekenaar BNA-VTS

-          MBO – Bouwkunde

-          Ass. Uitvoerder B&U (bouwradius)

 

 

 

 

1.4 Inhoud cursus

 

De cursus wordt verdeeld in 4 cursusblokken, die elk afzonderlijk dan wel gecombineerd kunnen worden gevolgd met een maximum van 2 blokken per cursusjaar.

 

C5.1 : Constructieleer I

C5.2 : Constructieleer II

 

 

Module     Vakken

Module     Vakken

 

 

B1         B1.1  - Algemene bouwkunde

B2         B2.1  - Houtconstructies

             B1.2  - Betontechnologie

             B2.2  - Steenconstructies

             B1.3  - Metaalconstructies

             B2.3  - Betonconstructies

             B1.4  - Funderingen

             B2.4  - Staalconstructies

             B1.5  - Techn. Installaties

 

 

 

 

 

 

 

 

C6.1 : Milieubewust bouwen

C6.2 : Bouwbegeleiding

 

 

Module     Vakken

Module     Vakken

 

 

B3         B3.1  - Bouwmaterialen

B4         B4.1  - Kwaliteitsbeoordeling

             B3.2  - Bouwfysica

             B4.2  - Bouwadministratie

             B3.3  - Techn. Installaties

             B4.3  - Planning / organisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Vrijstellingen

 

Afhankelijk  van de vooropleiding bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van deelname aan een of meerdere modulen van deze cursus conform onderstaande tabel.

 

Instroom

Vrijstelling module

 

 

Bouwkundig tekenaar BNA-VTS

B1 t/m B3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Het examen

 

Om aan het examen te kunnen deelnemen wordt de kandidaat geacht te beschikken over voldoende theoretische kennis van het bouwvak, praktisch inzicht bij de uitvoering te hebben en in staat zijn zelfstandig toezicht te kunnen uitoefenen op een bouwwerk.

 

Per module wordt een deelexamen afgenomen en bij het voldoen aan de normen een deelcertificaat verstrekt. De deelexamens kunnen ieder afzonderlijk of in combinatie worden afgelegd.

Alle deelexamens worden zowel schriftelijk als mondeling geëxamineerd.

 

De tekenopgaven hebben betrekking op een gerealiseerd bouwproject van enige omvang en gecompliceerdheid

 

Om in het bezit te komen van het diploma “Bouwkundig Opzichter BNA - VTS” dient men met goed gevolg examen af te leggen in alle bovenstaande modulen.